Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki umowy mają zastosowanie do umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej Dystrybutory-wody.pl, zwanej dalej „Witryną”, zawieranych na odległość pomiędzy Eden Springs Nederland B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia, adres: Edelgasstraat 50, 2718 SX Zoetermeer, Holandia, spółką prawa holenderskiego zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 27998876, posiadającą numer rejestracyjny VAT: GB 373880171, zwanej dalej dalej: „EDEN”, jako sprzedawcą, a Klientem jako kupującym.
 2. Niniejsze ogólne warunki umowy określają w szczególności zasady zawierania na odległość umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron wynikające z tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Klient może skontaktować się z EDEN następującymi metodami:

 

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: help@waterdispensers-primo.com ,

- przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie,

- listownie na adres: Eden Springs Nederland B.V., Edelgasstraat 50, 2718 SX Zoetermeer, The Netherlands.

 

 1. Warunki korzystania z Witryny określone są w Regulaminie witryny internetowej.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z korzystaniem z Witryny, złożeniem Zamówienia lub zawarciem i realizacją Umowy zawarte są w Polityce Prywatności.
 3. Niniejsze ogólne warunki umowy udostępnione są nieodpłatnie w Witrynie w sposób umożliwiający ich zapisanie i wydrukowanie.

 

 • 2. DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach umowy mają następujące znaczenia:

 1. „OWU” – niniejsze warunki ogólne umowy wraz z załącznikami;
 2. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z EDEN na odległość umowę sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny. Osoba fizyczna może być Klientem jedynie wówczas, gdy posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. „EDEN” – Eden Springs Nederland B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia, adres: Edelgasstraat 50, 2718 SX Zoetermeer, Holandia, spółką prawa holenderskiego zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 27998876, posiadającą numer rejestracyjny VAT: GB 373880171;
 4. „Umowa” lub „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny zawierana na odległość pomiędzy Klientem jako kupującym a EDEN jako sprzedawcą;
 5. „Produkty” – produkty oferowane za pośrednictwem Witryny,
 6. „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
 7. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. „Witryna” – witryna internetowa https://Dystrybutory-wody.pl prowadzona przez EDEN;
 9. „Koszyk” – funkcja Witryny umożliwiająca złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkty.
 10. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. „Moje Konto” – funkcja Witryny, która po zarejestrowaniu się w niej przez Klienta umożliwia Klientowi zapisanie, zmianę lub usuwanie danych identyfikacyjnych, adresowych oraz innych danych Klienta niezbędnych do złożenia Zamówienia, zapisanie, zmianę lub usuwanie wybranych przez Klienta metod płatności, składanie zamówień na Produkty przy użyciu wcześniej zapisanych przez Klienta danych, wyświetlenie listy złożonych przez Klienta Zamówień.
 12. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 • 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zamieszczone w Witrynie treści, w tym opisy Produktów oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Klient wybiera przy pomocy odpowiednich funkcji dostępnych w Witrynie Produkty, których opisy oraz ceny zamieszczone są na stronach Witryny, określa ich ilość, dodaje je do Koszyka, a następnie składa na nie Zamówienie.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Witryny Klient powinien uprzednio podać w odpowiednim formularzu swoje dane identyfikacyjne oraz adresowe, swój adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki Produktów, jeżeli jest inny niż wskazany przez Klienta adres zamieszkania lud siedziby Klienta, wybrać dostępny sposób dostawy i metodę płatności oraz zaznaczyć w formularzu Zamówienia, że Klient akceptuje niniejsze OWU.
 4. Podczas składania zamówienia Klient potwierdza, że wie, iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, klikając na przycisk lub korzystając z innej podobnej funkcji oznaczonej słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
 5. Podanie danych Klienta niezbędnych do złożenia Zamówienia może nastąpić bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia lub wcześniej – podczas rejestracji Klienta w Moim Koncie.
 6. Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji Klienta w Moim Koncie.
 7. Dokonanie płatności lub kliknięcie na przycisk z napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z innym równoznacznym sformułowaniem jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą.
 9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta w sposób opisany powyżej, EDEN niezwłocznie wyśle na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez EDEN zgodnie ze zdaniem poprzedzającym skutkuje tym, iż Klient staje się związany złożonym Zamówieniem.
 10. Następnie EDEN weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie przyjęcia Zamówienia do realizacji, EDEN informuje o tym Klienta wysyłając na adres e-mail Klienta stosowną informację, obejmującą potwierdzenie zawarcia z Klientem Umowy. EDEN może potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji jednocześnie z wysłaniem wiadomości o otrzymaniu Zamówienia lub zamiast wysłania tej wiadomości.
 11. Umowa sprzedaży pomiędzy EDEN a Klientem zostaje zawarta z chwilą wysłania przez EDEN do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Istotne postanowienia Umowy utrwalone są w wiadomościach e-mail do Klienta z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia lub przyjęcia Zamówienia do realizacji. Integralną częścią Umowy są niniejsze OWU, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożeniem Zamówienia i które przesyłane są do Klienta w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania lub przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 12. EDEN może umożliwić Klientowi złożenie Zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w §1 ust. 3. W takim wypadku bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia EDEN informuje Klienta o głównych cechach świadczenia (o tym co jest przedmiotem Umowy), sposobie porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie wraz z informacją o wszystkich dodatkowych kosztach i opłatach, terminie i sposobach płatności, terminie i sposobach dostawy, prawie odstąpienia od Umowy, jeśli przysługuje ono Klientowi. Zamówienie powinno obejmować, co najmniej wskazanie danych Klienta, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, określenie zamawianych Produktów, ich ilości, łącznej ceny wraz z informacją o wszystkich dodatkowych kosztach i opłatach, sposobie i terminie płatności, adresie, sposobie i terminie dostawy. Zamówienie może zostać przyjęte przez EDEN do realizacji telefonicznie - poprzez złożenie stosownego oświadczenia Klientowi podczas rozmowy, lub po zakończeniu rozmowy – poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta, w terminie ustalonym podczas składania Zamówienia, stosownej wiadomości. W razie przyjęcia zamówienia EDEN prześle na adres e-mail Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie zawarcia Umowy i zawierającą niniejsze OWU. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Klientowi przez EDEN oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

 

 • 4.CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronach Witryny są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają VAT, cła i inne podobne podatki.
 2. Ceny Produktów zamieszczone na stronach Witryny nie zawierają kosztów wysyłki oraz innych ewentualnych kosztów. O ile EDEN nie będzie oferował dostarczenia towarów nieodpłatnie, koszty wysyłki będą podane Klientowi podczas składania Zamówienia.
 3. Podczas składania Zamówienia Klientowi zostanie przedstawiona informacja o całkowitej cenie Zamówienia uwzględniającej wszelkie dodatkowe opłaty związane z Zamówieniem, w tym za opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 4. EDEN zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach Produktów, jak i w wysokości opłat za doręczenie Produktów do Klienta lub innych opłat dodatkowych. Każdorazowa zmiana nie narusza praw Klientów, którzy zawarli umowę Sprzedaży przed dokonaniem powyższych zmian.
 5. Na początku składania zamówienia EDEN informuje Klienta za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie o dostępnych sposobach płatności. Płatność dokonywana jest w trakcie składania Zamówienia, chyba że co innego wynika z informacji podanych podczas składania Zamówienia lub strony Umowy uzgodnią inny termin płatności.

 

 • 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana transportem własnym EDEN lub jego podwykonawców lub za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub przewozowych. O ile w danym przypadku nie będzie przewidziana wyłącznie dostawa transportem własnym EDEN lub jego podwykonawców, możliwe sposoby dostarczenia Produktów oraz wiążące się z nimi opłaty będą podane podczas składania Zamówienia.
 2. O ile strony Umowy sprzedaży nie uzgodnią innego terminu dostarczenia Produktów, termin ten wynosi 14 dni od zawarcia Umowy. Dostawa może zostać zrealizowana przed upływem tego terminu. EDEN może informować Klienta o przewidywanym terminie dostawy podczas składania Zamówienia oraz w trakcie jego realizacji.
 3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 4. Informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania produktów będą podane w Witrynie najpóźniej na początku składania zamówienia.
 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w dalszej części niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia od Umowy nie dotyczy sytuacji wskazanych w ust. 8 poniżej.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
 • obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 • przewiduje regularne dostarczanie Produktów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Produktu,
 • przewiduje regularne dostarczanie Produktów przez czas nieoznaczony – od dnia zawarcia Umowy.
 1. Klient może odstąpić od Umowy składając EDEN oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na końcu niniejszych OWU, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 3, drogą elektroniczną na adres e-mail w § 1 ust. 3 lub przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.
 4. EDEN niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną, przesyłając na adres e-mail Klienta stosowną wiadomość.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 287 ze zm.) w tym m. in. Umów sprzedaży:
 • Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 • Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim EDEN wysłał Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, Zamówienie przestaje Klienta wiązać.
 2. W razie skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy EDEN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez EDEN).
 3. EDEN dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli EDEN nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. EDEN może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego Produkt. Jeżeli EDEN nie złożył takiej propozycji Klientowi, Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt EDEN (lub osobie upoważnionej przez EDEN do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że EDEN zgodził się je ponieść.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

 • 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. EDEN jest zobowiązany do dostarczania Produktów bez wad.
 2. W odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta EDEN odpowiada za wady Produktów na zasadach uregulowanych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 3. EDEN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz używana, EDEN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Produktu w terminach wskazanych powyżej Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach przewidzianych w Kodeksie
 5. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta: 
  a) odpowiedzialność EDEN z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona,
 6. b) odpowiedzialność EDEN obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości Zamówienia,
  c) EDEN nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym poczty, przewoźników itp.,
 7. d) Klient zobowiązany jest do zbadania Produktu w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania (pod względem jego kompletności oraz jakości) i zgłoszenia EDEN, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie, powoduje utratę uprawnienia do powoływania się te zastrzeżenia w przyszłości.
 8. Niezależnie od odpowiedzialności EDEN z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, EDEN udziela na dostarczone Produkty gwarancji jakości. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Produktu Klientowi, a w przypadku Produktów posiadających termin przydatności do użycia krótszy niż 12 miesięcy – okres gwarancji kończy się z chwilą upływu tego terminu. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po ujawnieniu wady, lecz nie później niż do końca okresu gwarancji. Nie zgłoszenie reklamacji niezwłocznie po ujawnieniu wady powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. W ramach gwarancji EDEN zobowiązuje się wg własnego wyboru do usunięcia wady fizycznej Produktu, do dostarczenia Produktu wolnego od wad w miejsce wadliwego Produktu lub do zwrotu Klientowi ceny. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 • 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Umowy, w tym zakupionego Produktu, telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w § 1 ust. 3.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
 4. b) adres klienta,
 5. c) określenie Wady produktu oraz daty jej stwierdzenia,
 6. d) określenie innych okoliczności uzasadniających reklamację, o ile takie zachodzą,
 7. e) określenie żądania Klienta,
 8. e) podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 9. O ile niniejsze OWU nie przewidują szczególnych terminów na złożenie reklamacji, reklamacja powinna zostać złożona w terminie umożliwiającym realizację przez Klienta jego uprawnień zanim one wygasną lub ulegną przedawnieniu. Zaleca się składanie reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu wady Produktu lub innych okoliczności uzasadniających reklamację.
 10. Jeżeli reklamacja dotyczy wad Produktów i jest składana przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, EDEN rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Klient będący  Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a EDEN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W pozostałych przypadkach EDEN udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli EDEN nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.
 12. EDEN udziela odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, SMS-em lub w formie pisemnej.
 13. W celu dokonania oględzin lub zbadania reklamowanych Produktów i umożliwienia EDEN podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, EDEN może zażądać odesłania reklamowanych Produktów do siedziby EDEN albo przekazania lub udostępnienia ich osobie upoważnionej przez EDEN na miejscu u Klienta. W przypadku uznania roszczeń klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za uzasadnione EDEN zwróci Klientowi poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez EDEN, który wiązałaby się z niższymi kosztami).

 

 

 • 9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.
 3. Klient będący Konsumentem może w szczególności skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami z obszaru Unii Europejskiej (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi stronę internetową zapewniającą kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Dostęp do platformy jest bezpłatny i możliwy we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 • 10. ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

 1. EDEN, dostarczając Klientowi sprzęt elektryczny lub elektroniczny (dalej: „Sprzęt”) przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru od Klienta zużytego Sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego Sprzętu, o ile zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co Sprzęt dostarczony.
 2. EDEN może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt (podmiotu wykonującego działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu) lub prowadzącego zakład przetwarzania.

 

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 października 2021 r roku.
 2. EDEN jest uprawniony do zmiany niniejszych OWU. Zmiana OWU w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą oraz do Zamówień złożonych przed zmianą, nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych OWU za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWU. 
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Umową jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszych OWS strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądów i Trybunałów w Warszawie.
 6. Tytuły paragrafów niniejszych OWU zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają znaczenia przy interpretacji OWU lub ich poszczególnych postanowień.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego. 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

Adresat:

Eden Springs Nederland B.V.

Edelgasstraat 50

2718 SX Zoetermeer

The Netherlands

Adres e-mail: help@waterdispensers-primo.com

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.